ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Conforme a lo establecido en la legislación vigente y en nuestros estatutos, se convoca, para el próximo día 28 de junio, miércoles, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de socios: Asamblea General Ordinaria Comunicamos a todos nuestros socios que el próximo 28 de junio de 2017, a las 18,45 horas en primera convocatoria y a las […]

Conforme a lo establecido en la legislación vigente y en nuestros estatutos, se convoca, para el próximo día 28 de junio, miércoles, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de socios:

Asamblea General Ordinaria

Comunicamos a todos nuestros socios que el próximo 28 de junio de 2017, a las 18,45 horas en primera convocatoria y a las 19,00 en segunda y última, tendrá lugar, en el Auditorio del Centro Zelaieta, la preceptiva Asamblea General Ordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio contable temporada 2016/2017.
3. Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos para el ejercicio 2017/2018.
4. Repaso de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.
5. Ruegos y preguntas.

Asamblea General Extraordinaria

Comunicamos a todos nuestros socios que el próximo 28 de junio de 2017, a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 19,45 en segunda y última, tendrá lugar, en el Auditorio del Centro Zelaieta, la preceptiva Asamblea General Ordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día:
1. Modificación de estatutos. arts. 23 y 36.

    artículo. 23 — Pasamos de tener obligatoriamente 7 directivos a tener un numero impar entre 3 y 11-

artículo. 36 — Suprimimos la obligación de la existencia de Junta Electoral (art. 47 del Decreto 163/2010). La presentación de candidaturas y votación se realizara en el seno de la propia    Asamblea General convocada para la elección correspondiente.

2. Renovación Junta Directiva del Club e inscripción de la misma en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco.

3. Ruegos y preguntas.

Agradecemos de antemano a todos los socios que puedan acercarse

 

 

Indarrean dagoen legedia eta gure estatutuak jarraituz, ekainaren 27an ospatuko den bazkideen Ohiko eta Ez-Ohiko Batzar Orokorrerako deia luzatzen zaizue:

  • Ohiko Batzar Nagusia

Bazkide guztiei jakinarazten zaie, ekainaren 28an Zelaieta Zentroko Auditoriumean izango dela, lehenengo deialdia 18:45etan eta bigarrena 19:00tan izanik.

Ondoko puntuak jorratuko dira:

  1. Aurreko aktaren irakurketa eta, kasua bada, honen onarpena.

  2. 2016/2017 denboraldiko kontuen azterketa eta, kasua bada, onarpena.

  3. 2017/2018 denboraldirako aurrekontuen azterketa eta, kasua bada, onarpena.

  4. Jardueren birpasa eta, kasua bada, Zuzendaritza Batzordearen kudeaketaren onarpena

  5. Bakoitzak dakarrena.

  • Ez-Ohiko Batzar Nagusia

Bazkide guztiei jakinarazten zaie, ekainaren 28an Zelaieta Zentroko Auditoriumean izango dela, lehenengo deialdia 19:30etan eta bigarrena 19:45etan izanik.

Ondoko puntuak jorratuko dira:

  1. Estatutuen aldaketa. 23. eta 26. artikuluak.

23. artikulua – Zuzendaritza Taldean 7 kide edukitzetik,  3 eta 11 kide artean, eta kopuru bakoitian, edukitzera igaroko gara.

36. artikulua – Hauteskunde Batzordera azaltzeko betebeharra kentzen dugu ( 163/2010 dekretuko 47. artikulua). Hautagaien aurkezpen eta bozketa dagokion hauteskundearen Batzar Orokorrak ebatziko du.

  1. Taldearen Zuzendaritza Batzordearen berriztatzea eta honen izenematea Eusko Jaurlaritzaren Kirol Erakundeen Erregistroan.

  1. Bakoitzak dakarrena.

Aldez aurretik, hurbilduko diren bazkideei eskerrak ematen dizkiegu.

Responder / Erantzun

Tu email no será publicado. Los campos requeridos son los marcados con * / Zure email ez da egongo ikusgai. * duten esparruek bete behar dira

Nombre / Izena*

Email*

Website